Πέντε υποτροφίες σε βορειοηπειρώτες φοιτητές του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, από έσοδα του κληροδοτήματος Βιμπλή


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.
Πέντε υποτροφίες σε βορειοηπειρώτες φοιτητές του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, από έσοδα του κληροδοτήματος Βιμπλή

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αποφάσισε τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών για το παν. έτος 2011- 2012, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος ΒΙΟΛΕΤΤΑΣ ΒΙΜΠΛΗ, σε οικονομικά αδύνατους φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πουκατάγονται από την πόλη και την περιφέρεια Κορυτσάς της Βορείου Ηπείρου ή από τη Βόρειο Ηπειρο ή από την Ηπειρο γενικά, εφόσον δεν θα υπάρχουν φοιτητές καταγόμενοι από τις περιοχές της Βορείου Ηπείρου, για συνέχιση των σπουδών τους.Η υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται στους υποτρόφους από την αρχή του παν. έτους 2011-2012 και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος των κανονικών τους σπουδών.

Το ποσό της υποτροφίας είναι 200,00 € το μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υποτροφία πρέπει να υποβάλλουν στο γραφείο Διεκπεραίωσης και Αρχείου (πρωτόκολλο) του Πανεπιστημίου μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης, αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος που φοιτούν, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
2. Για τους Α/ετείς φοιτητές ατομικό δελτίο επιτυχίας, απολυτήριο λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», καθώς και βεβαίωση ή πιστοποιητικό του Τμήματος από το οποίο να φαίνεται ότι ο υποψήφιος έχει εγγραφεί και φοιτά.
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας, περί της οικονομικής των αδυναμίας.
4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος από την οικία Οικονομική Εφορία και του εντύπου Ε-9.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν παίρνει υποτροφία από άλλο κληροδότημα ή δωρεά.
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86,ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος των ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη ποινική πράξη.
8. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών ή άλλη βεβαίωση Δημόσιας Αρχής από την οποία θα προκύπτει ότι κατάγονται από τη Βόρειο ΄Ηπειρο.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Κληροδοτημάτων – Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα τηλέφωνα : 26510-07292, 26510-07233, Fax : 26510-07002.
 
Πηγή:borioipirotis

nulled script