Το καταστατικό της Nεολαίας Bορειοηπειρωτών


Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Το μπλοκ %name διαγράφηκε.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη <a href="%overview">σελίδα επισκόπησης των μπλοκ</a>.Σύντομη περιγραφή του μπλοκ σας. Χρησιμοποιείται στη σελίδα επισκόπησης των μπλοκ.

Άρθρο 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα  (οδός Ευπόλιδος 14, Τ.Κ. 10552) Σωματείο νεολαίας Βορειοηπειρωτών με την επωνυμία "ΝΕΟΛΑΙΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ"

Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας ή το εξωτερικό.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΙ

1. Σκοποί του Σωματείου είναι:

α) Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου αφενός και αφετέρου η ανάπτυξη φιλικών και κοινωνικών δεσμών των απανταχού νέων Ελλήνων Βορειοηπειρωτών και η επίδειξη αλληλεγγύης μεταξύ τους.

β) Η καλλιέργεια του αισθήματος της αγάπης προς την γενέτειρα Βόρειο Ήπειρο και η αέναη προσπάθεια για την επίλυση όλων των προβλημάτων της με την υλική και ηθική βοήθεια των μελών και σε συνεργασία με κρατικούς και τοπικούς φορείς.

γ) Η προαγωγή και η προώθηση των δικαιωμάτων των απανταχού Βορειοηπειρωτών.

δ) Η δημιουργία των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την πνευματική, εκπολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Βορείου Ηπείρου καθώς και για την διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας αυτής.

Άρθρο 3ο

Μέσα Πραγματοποίησης Σκοπών

1. Το Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:

α) Οργανώνοντας γραφεία και λέσχες για την διευκόλυνση της επικοινωνίας  των μελών.

β) Οργανώνοντας συγκεντρώσεις ομιλίες, διαλέξεις, ημερίδες διαφωτιστικού περιεχομένου, αθλητικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικού χαρακτήρα  δραστηριότητες.

γ) Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με κρατικές Αρχές και με άλλες ευρύτερες ενώσεις, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας,  για την προώθηση των συμφερόντων των μελών και των απανταχού Βορειοηπειρωτών.

δ) Εκδίδοντας ενημερωτικά περιοδικά έντυπα.

ε) Οργανώνοντας βιβλιοθήκη και κατασκευάζοντας Ιστοσελίδα με θεματικό αντικείμενο τη Βόρειο Ήπειρο

στ) Συμμετέχοντας σε δράσεις για την στήριξη κοινωφελών σκοπών

Άρθρο 4ο

Μέλη

1. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε :

α) Τακτικά: Ως τέτοια μπορούν να εγγραφούν όσοι είναι ηλικίας από 16 έως 35 ετών και κατάγονται από την Βόρειο Ήπειρο

β) Επίτιμα: Ως τέτοια μπορούν να ανακηρυχθούν πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο για την επίτευξη των σκοπών του.

γ) Αρωγά: Ως τέτοια μπορούν να γίνουν δεκτά όσοι δεν μπορούν να είναι τακτικά μέλη όμως βοηθούν και συνδράμουν στην επίτευξη των σκοπών του συλλόγου

2. Η ανάδειξη των επιτίμων μελών και των αρωγών προτείνεται από ένα τουλάχιστον μέλος του ΔΣ του Σωματείου και αποφασίζεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του ΔΣ. Τα επίτιμα και τα αρωγά μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο.

 3. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.

Άρθρο 5ο

Δικαιώματα Μελών

1. Τα μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα να :

α) Να μετέχουν και να εκφράζουν τις απόψεις ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

β)  Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.

γ)  Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.

δ) Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μέλη του Σωματείου.

ε)Να αποχωρούν από το Σωματείο ελεύθερα.

2. Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

3. Τα επίτιμα και αρωγά μέλη του Σωματείου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 6ο

Υποχρεώσεις  Μελών

1. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν:

α)  Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

β) Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.

γ) Να συμμετέχουν στις ενέργειες  του Σωματείου.

δ) Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτακτες συνδρομές στο Σωματείο.

Σημ. Τα επίτιμα και τα αρωγά μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση.

  ε) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

στ) Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία, τις διατάξεις τουΚαταστατικού, τις αρχές του Σωματείου, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

2. Κάθε παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού  ή του νόμου που αφορά τα Σωματεία, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

Άρθρο 7ο

Πειθαρχικός Έλεγχος

1. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από την Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται :

α) Στην επίπληξη.

β) Στην προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.

γ) Στην οριστική του διαγραφή από το Σωματείο.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται αν με το πρόσωπο που κρίνεται:

α) Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τετάρτου βαθμού.

β) Έχει έχθρα ή ιδιαίτερη φιλία.

γ) Έχει ζητηθεί και έχει συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Κατά της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις, χωρεί προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.

5. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 8ο

Πόροι του Σωματείου

1. Πόροι του Σωματείου θεωρούνται:

α) Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών και η δαπάνη εγγραφής τους.

β) Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.

γ) Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου.

δ) Οι δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες προς το Σωματείο. Γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση αδυναμίας του με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

ε) Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

2. Το ύψος των ποσών στα στοιχεία α και β της παραγράφου ένα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9ο

Γενική  Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Δι' αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών.

2. Με την έναρξη κάθε Γενικής Συνελεύσεως εκλέγεται, από τα παρόντα μέλη, τριμελές προεδρείο το οποίο διευθύνει την συνεδρίαση βάσει της ημερησίας διατάξεως και φροντίζει για την τήρηση πρακτικών.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια (1) φορά τον χρόνο σε ημερομηνία που ορίζει το ΔΣ.

4. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική  Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεως, την σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.

5. HΓ.Σ συγκαλείται είτε με προσκλήσεις ατομικές, είτε με το έντυπο του Σωματείου (εάν εκδίδεται τέτοιο), είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο κρίνει το ΔΣ.

6. Η πρόσκληση θα κοινοποιείται στα μέλη  τουλάχιστον 10 μέρες πριν τη σύγκληση της ΓΣ και θα γνωστοποιεί τα  θέματα που πρόκειται να συζητηθούν, καθώς επίσης το χρόνο και το τόπο συγκλήσεώς της.

7. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν τα 2/3 των μελών του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

8. Oι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 10ο

Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

 1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τα δύο πέμπτα(2/5) των μελών. Εάν και κατά την δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση που συνεδριάζει σε πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν  είκοσι (20) μέλη.

 2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό, με φανερή ψηφοφορία.

 3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

 4. Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και κατ' εξαίρεση ένα (1) από το προσωπικό των γραφείων του Σωματείου.

 5. Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

 6. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

 7. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

Άρθρο 11ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα..Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι:

 1. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

 2. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά  την λήξη κάθε διαχειριστικού τους.

 3. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ.

 4. Η κτήση από επαχθή αιτία, κινητών ή ακινήτων αξίας άνω των  δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

 5. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών υπό τρόπο και δωρεών.

 6. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 7. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

 8. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.

 9. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.

 10. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

 11. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 12. Η έγκριση και η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.

 13. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.

 14. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.

 15. Η διάλυση του Σωματείου.

Στις περιπτώσεις 12 και 15 για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των οικονομικά ταχτοποιημένων μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον (τακτικών) και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

Άρθρο 12ο

Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Το Σωματείο διοικείται από δεκαπενταμελές (15) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ειδικό Γραμματέα, τρεις (3) Ειδικούς Συμβούλους, έναν (1) Ταμία και εφτά (7) Συμβούλους, που είναι όλοι άμισθοι.  και εκλέγονται στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία.

 2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχονται αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.

 3. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

 4. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ειδικού Γραμματέα, του Ταμία και των Ειδικών Συμβούλων δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

 5. Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διεφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

 6. Το Διοικητικό  Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα εννιά (9) τουλάχιστον μέλη του.

 7. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος σε θητεία Ειδικός Σύμβούλος.

 8. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 9. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.

 10. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα

 11. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

 12. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.

 13. Σε περίπτωση που παραιτηθούν έξι (6) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

Άρθρο 13ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

        Το Διοικητικό Συμβούλιο :

 1. Διοικεί το Σωματείο.

 2. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.

 3. Αποφασίζει την  εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.

 4. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

 5. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

 6. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.

 7. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.

 8. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.

 9. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

 10. Προσδιορίζει  και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.

 11. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις  δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.

 12. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και Κρατικών Αρχών.

 13. Διορίζει Νομικό Σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

 14. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.

 15. Διοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.

 16. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Η σχετική απόφαση λαμβάνετε με πλειοψηφία του εδαφίου 11.

 17. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού ή άλλου.

 18. Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

 19. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση.

 20. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

Άρθρο 14ο

Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος :

 1. Συγκαλεί μαζί με τον  Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

 2. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

 3. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

 4. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 5. Διεξάγει με τον Γενικό  Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

 6. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.

 7. Υπογράφει με τον  Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και τις επιταγές.

 8. Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.

 9. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

 10. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.         

Άρθρο 15ο

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου

Ο Αντιπρόεδρος επικουρεί τον Πρόεδρο κατά την εκτέλεση του έργου του και τον αναπληρώνει όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 16ο

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

 1. Ο Γενικός Γραμματέας :

α) Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.

β) Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.

γ) Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.

ε) Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο  στοιχείο.

στ) Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ζ) Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου.

2. Τον Γενικό Γραμματέα -όταν  απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας και αν αυτός απουσιάζει ένας από τους Ειδικούς Συμβούλους που  ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17ο

Αρμοδιότητες Εδικού Γραμματέα

Ο Ειδικός Γραμματέας επικουρεί τον Γενικό Γραμματέα κατά την εκτέλεση του έργου του και των αναπληρώνει όταν αυτός κωλύεται.

Άρθρο 18ο

Αρμοδιότητες Ταμία

1. Ο Ταμίας :

α) Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.

β) Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως  που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

γ) Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στο Ταμιευτήριο.

δ) Κάθε ανάληψη από το λογαριασμό θα γίνεται μόνο ύστερα από απόφαση του ΔΣ.

ε) Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως και του Προέδρου, όταν του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

στ) Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

ζ) Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

η) Ο Ταμίας δικαιούται να κρατά μέχρι τριακόσια (300) Ευρώ για έξοδα κίνησης υποχρεούμενος κάθε επιπλέον ποσό να το καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου.

2. Τον Ταμία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ένας από τους Ειδικούς Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19ο

Αρμοδιότητες Ειδικών Συμβούλων

Οι ειδικοί σύμβουλοι αναλαμβάνουν καθήκοντα που προσδιορίζονται από το ΔΣ ή άλλες αρμοδιότητες όπως ορίζουν τα σχετικά άρθρα του καταστατικού.

Άρθρο 20ο

Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου

 1. Όσοι επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς  το Σωματείο.

 2. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 3. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα  της προτιμήσεώς τους. Ο ανώτατος αριθμός των σταυρών καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. και δεν μπορεί να ξεπερνά τους δεκαπέντε (15) για το Δ.Σ. και τους τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή.

 4. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι δεκαπέντε (15) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι εφτά (7) είναι αναπληρωματικά μέλη. Επίσης οι τρεις (3) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη της και οι επόμενοι τρεις (3) τα αναπληρωματικά.

 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.

 6. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται κάθε δύο χρόνια κατά την συνεδρίαση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εκλέγει και την Εφορευτική Επιτροπή που θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής  τους.

 7. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα  και κατανέμουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 12 προκειμένου να  αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.

Άρθρο 21ο

Ελεγκτική Επιτροπή

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία μέλη και τρεις αναπληρωτές τους.

 2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη  του οικονομικού έτους.

 3. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα.

 4. Η Ελεγκτική Επιτροπή  σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

Άρθρο 22ο

Τροποποίηση Καταστατικού

 1. Η Γενική Συνέλευση έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία.

 2. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 23ο

Εσωτερικοί Κανονισμοί

 1. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

 2. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Άρθρο 24ο

Διάλυση Σωματείου

 1. Η διάλυση του Σωματείου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών  με καταστατική πλειοψηφία.

 2. Την διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.

 3. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο για παράβαση του Καταστατικού ή του νόμου που διέπει τα Σωματεία.

Άρθρο 25ο

Τύχη Περιουσίας του Σωματείου

        Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.

Άρθρο 26ο

Σφραγίδα Σήμα

 1. Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση δύο ανοιχτά χέρια και ένα περιστέρι και περιφερειακά την επωνυμία του Σωματείου και το έτος ιδρύσεως.

 2. Το Σωματείο μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 27ο

Βιβλία του Σωματείου

1. Τα βιβλία που τηρεί Υποχρεωτικά το Σωματείο είναι :

α. Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο.

β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής  Συνελεύσεως των μελών.

δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών.

2. Προαιρετικά τηρεί:

α. Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

β. Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.

δ. Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.

ε. Βιβλίο ιστορίας του Σωματείου.

3. Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

Άρθρο 28ο

Γενικές Διατάξεις

 1. Ο Σύλλογος δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.

 2. Πράξεις των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον μέσα στα πλαίσια της  αρμοδιότητάς τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

Άρθρο 29ο

Τελική Διάταξη

          Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι εννέα  (29) άρθρα. Εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στην Αθήνα και υπογράφεται ως εξής: